ธนาคารหมู่บ้านสะแกราย ตามแนวพระราชดำริ

ธนาคารหมู่บ้านสะแกราย ตามแนวพระราชดำริ

   ประวัติชุมชนของหมู่ที่  9 ตำบลดอนยายหอมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม เป็นหมู่บ้านขนาดกลาง มี สมาชิกของชุมชนทั้งหมด 97 ครอบครัวมีประชากร 443 คน อาชีพในหมู่บ้านทำการเกษตรกรเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาทำสวนรับจ้าง นับถือศาสนาพุทธ และมีขนบธรรมเนียมแบบไทยทรงดำและอยู่ห่างจากตัวเมืองนครปฐม 30 ก.ม. เป็นหมู่บ้านที่มีเขตติดต่อ

- เขตอำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

- เขตอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

– เขตอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุครสาคร เป็นต้น

   จุดเริ่มต้นโครงการธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริ  เมื่อวันที่ 11มีนาคม 2545 ขณะที่ นายสังข์ หอมเจริญรัตน เป็นรองประธานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม ได้ไปติดต่อขอโครงการทำถนนลอกคลอง และโครงการด้านอาหารแปรรูปในครัวเรือน และโครงการสหกรณ์ร้านค้า ทางสำนักเร่งรัดพัฒนาชนบท ได้มองการไกลว่าที่หมู่ที่ 9 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นี้สมควรที่จะมีธนาคารหมู่บ้าน เพราะว่าเป็นหมูบ้านที่ทำการเกษตร จึงเรียกผมไปปรึกษาหารือสมควรที่จะมีธนาคารหมู่บ้านเป็นแห่งแรก

 

คณะกรรมการบริหารธนาคาร

  นายสังข์ หอมเจริญรัตน

  ประธาน

  ผู้ใหญ่สะอาด มีดี

  รองประธาน
  นางบุญสม มียอด   เลขานุการ
  นางจันทนา พันธสุแด้   รองเลขานุการ
  นางทองผิน จอมบุญ   สมุห์บัญชี
  ผู้ช่วยอนุชา จอมบุญ   ผู้ช่วยสมุห์บัญชี
  นางสาวโน ปิ่นทอง   ฝ่ายประชาสัมพันธ์
  อบต.นางรัชนี ปัญญาเลิศทรัพย์   เหรัญญิก

    

        

        

 

 

 

 

ลักษณะการดำเนินงาน

   ธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริส่งเสริมการออมและฝาก ให้แก่สมาชิกในดอกเบี้ยต่ำ จัดเป็นสวัสดิ์การแก่สมาชิกและครอบครัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง สร้างระบบการเงินภานในประเทศให้สอดคล้องกับสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจในรูป สิ่งของการมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิถีการจัด สวัสดิ์การชุมชนที่สำคัญเช่นก่อให้เกิดการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายเกิดความสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกัน

 

กิจกรรมมวลชน

- ส่งเสริมกิจกรรมชุมชนเช่นกิจกรรมชุมชนผู้สูงอายุ

สถานที่ตั้ง

- ธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริ บ้านสะแกราย ต.ดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม 

บ้านสะแกราย นครปฐม ชาวบ้านออมเงินเก่งออกอากาศทางช่อง 7   : 02-04-2553/17:00

 

http://www.ch7.com/news/news_scoop7see_detail.aspx?c=5&p=27&d=77974